Algemeen
‘Kind-Ness, coaching met liefde voor ouder en kind’, hierna verder te noemen Kind-Ness, is opgericht door Vanessa ten Hoor en is gevestigd te Amersfoort. Kind-Ness is onder de naam Ness Coaching ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 66001498. Kind-Ness richt zich op het coachen van kinderen tussen 6 en 18 jaar. 

Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle mondelinge en schriftelijke offertes en overeenkomsten van en met Kind-Ness en daarmee ook alle verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als van uitvoerende aard. Tijdens het intakegesprek wordt naar deze algemene voorwaarden verwezen.

Vertrouwelijkheid
Kind-Ness is verplicht tot geheimhouding van alles wat er besproken is tijdens of in het kader van de coaching sessies. Voor overleg met derden in het belang van het kind wordt altijd eerst toestemming gevraagd aan de ouder/verzorger. Kind-Ness streeft er naar betreffende informatie zo veel mogelijk samen met (een van) de ouders over te brengen naar derden. Mochten er echter signalen zijn die de veiligheid van u en/of uw kind in gevaar brengen, dan zal Kind-Ness dit wel bespreken met derden. Dit wordt echter altijd eerst met u besproken. Dit is conform de wettelijke meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.

Coaching/begeleiding van kinderen tot en met 16 jaar
Voor kinderen onder de 18 jaar geldt dat, indien van toepassing, beide gezaghebbende ouders akkoord moeten gaan met de begeleiding. De opdrachtgevende gezaghebbende ouder draagt er zorg voor dat de eventueel ander gezaghebbende ouder wordt geïnformeerd over de begeleiding en hier zijn/haar toestemming voor geeft. Hij/zij gaat ermee akkoord dat, indien de andere ouder op enige wijze bezwaren maakt tegen het coachen, hij/zij de consequenties daarvan op zich neemt. Kind-Ness kan hier niet verantwoordelijk voor worden gehouden.

Aansprakelijkheid
Het advies en de begeleiding van Kind-Ness is oplossings- en resultaatgericht, zonder de oplossing of het resultaat te garanderen. Het kind zal zichzelf verder in zijn/haar eigen proces ontwikkelen. Kind-Ness is nimmer aansprakelijk voor directe of indirecte schade of letsel voortvloeiende uit, of in verband, met de geboden diensten, tenzij sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Kind-Ness. Vergoeding aan het kind en/of ouders kan nooit meer bedragen dan de dekkende vergoeding volgens de aansprakelijkheidsverzekering van Kind-Ness. Voor lichamelijke- en psychische klachten van uw kind, raadt Kind-Ness aan altijd contact op te nemen met uw huisarts.

Regels rond een afspraak voor kinderen
De ouder is niet bij de coaching sessie aanwezig maar dient tijdens de coaching sessie telefonisch bereikbaar te zijn. Na de coaching sessie is er eventueel kort de gelegenheid om te zien wat uw kind heeft gedaan of gemaakt. Tijdens een tussentijds en/of eindgesprek worden de vorderingen m.b.t. het kind uitvoerig besproken. Indien van toepassing kan hierbij ook worden doorverwezen voor verder onderzoek of andere soort hulpverlening.

Observatie en verslag
In overleg met, of op verzoek van ouders van het kind, bezoekt de kindercoach school of andere belanghebbenden voor observatie of verslaglegging. Vooraf wordt eventueel gezamenlijk met de ouders een inschatting gemaakt van de daarvoor benodigde tijd. De bestede tijd wordt geregistreerd en in rekening gebracht bij ouder/verzorger.

Op verzoek van het kind of de ouders kan een schriftelijk verslag naar derden (b.v. school) worden gestuurd. Dit verslag wordt door Kind-Ness gemaakt. Voor tarieven van de tijdbesteding voor overleg met derden kunt u de pagina ‘Tarieven‘ raadplegen.

Tarieven
De tarieven staan op de website. Alle bedragen zijn inclusief 21% BTW. Hier kunt u ook meer lezen over eventuele stappen i.v.m. mogelijke vergoedingen bij uw zorgverzekeraar (project ‘Super Kanjers’). Tariefwijzigingen worden minimaal 1 maand van tevoren aangekondigd. Kort tussentijds overleg, telefonisch of per mail, is bij de begeleiding van het kind inbegrepen. 

Betalingsvoorwaarden
De ouder/verzorger verplicht zich de betaling binnen 14 dagen na de factuurdatum over te maken naar de rekening van Kind-Ness. Als er niet binnen deze termijn wordt betaald zal Kind-Ness een betalingsherinnering sturen. Indien er niet binnen 7 dagen aan de betalingsplicht is voldaan, is Kind-Ness gerechtigd, bij de tweede herinnering administratiekosten à €5,- in rekening te brengen. Wordt er hierna nog niet aan de betalingsplicht voldaan, dan is Kind-Ness genoodzaakt de vorderingen aan u, uit handen te geven aan derden. De kosten die hieraan verbonden zijn komen zijn, conform de wet, volledig voor uw rekening. Bij betalingsachterstand is Kind-Ness gerechtigd verdere behandeling op te schorten totdat de ouders/verzorgers aan hun betalingsverplichting hebben voldaan.

Verhindering
Indien bij verhindering tenminste 24 uur van tevoren wordt afgezegd, wordt de gereserveerde tijd niet in rekening gebracht. Bij afmelden korter dan 24 uur, zal dit wél het geval zijn. Tijdig verzetten van een afspraak is mogelijk, dit kan telefonisch (0652614183) of via email (info@kind-ness.nl). Tijdens het coachen van kinderen wordt de telefoon niet opgenomen. U kunt uw bericht dan inspreken op de voice mail.